Mevzuat

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Görevleri

MADDE 192 - (1) Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın faaliyet alanıyla ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve Bakanlığın

uluslararası ilişkilerini yürütmek,

b) Uluslararası organizasyonların yapılmasında, temas ve münasebetlerinde resmi merci

görevi yapmak, yurtiçinde ve yurtdışında toplantı, konferans, seminer, organizasyon ve benzeri

uluslararası faaliyetleri düzenlemek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Uluslararası kuruluşlara üyelik, aidat ve benzeri hizmetlerle ilgili maddi yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

ç) Uluslararası organizasyonların yapılmasında alım, satım, kiralamaya yönelik usul ve

esasların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, bu amaçla oluşturulan özel hesabın yürütülmesini sağlamak,

d) Gençlik ve spor alanında uluslararası kuruluşlar ile birlikte yürütülen projeleri ve uluslararası değişim programlarını uygulamak ve koordine etmek,

e) Bakanlığın görev alanına giren konulardaki uluslararası işbirliği ve protokollere ilişkin

iş ve işlemleri yürütmek,

f) Ülkemize gelen konukların ziyaretleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

g) Uluslararası kuruluşlardan veya diğer ülkelerden doğrudan ya da diğer kurum ve kuruluşlar aracılığıyla gelen dış kaynaklı proje öneri ve taslaklarının, kurum politikaları doğrultusunda

incelenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak,

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.